Pretraživanje

O nama : Razvoj i investicije

JAVNI POZIV

za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu STANOVI d.o.o.

LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, Uprava Društva, na temelju članka 56. stavka 2. alineje 2. Statuta društva, te Odluke o prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d., objavljuje

 

JAVNI POZIV
za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu STANOVI društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama

 

I. Prodavatelj poslovnih udjela

Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 RIJEKA, 051/496-000, e–mail: info@lukarijeka.hr

 

II. Osnovni podaci

LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, pod MBS: 040141664, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci, OIB: 92590920313 Rijeka, Riva 1 je osnivač/član trgovačkog društva STANOVI društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, pod MBS 040045701, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci, OIB: 29539388298  i imatelj je jednog poslovnog udjela u društvu nominalnog iznosa od kn 20.000,00 (dvadesettisuća kuna) koji predstavlja 100% (sto posto) temeljenog kapitala Društva koji iznosi 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna).

III. Predmet prodaje

LUKA RIJEKA (u daljnjem tekstu: Prodavatelj),  prodaje:

poslovni udjel u trgovačkom društvu STANOVI društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, pod MBS 040045701, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci, OIB: 29539388298, u nominalnom iznosu od kn 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna koji predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva. 

IV. Uvjeti kupnje

Poslovni udjeli se prodaju zainteresiranim potencijalnim kupcima  koje iskažu interes za kupnju  predmeta prodaje u cjelini i dostave obvezujuću ponudu za kupnju poslovnog udjela.

 

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke te pravne osobe koje udovoljavaju općim uvjetima za stjecanje poslovnih udjela (nemaju nepodmirenih dugovanja po osnovi poreza i doprinosa).

V. Postupak kupnje

1) Inicijalno zainteresirani potencijalni ponuditelji po ovom pozivu mogu se javiti na kontakt adrese/ telefoneRijeka d.d., Riva 1, Rijeka, 091/332 8175,te im se dostavlja dokument s osnovnim podacima o društvu čije je poslovni udjel predmet transakcije.

2) Ako nakon uvida u osnovne podatke postoji daljnji interes, zainteresirani ponuditelj potpisuje ugovor o povjerljivosti koji će ga pravno obvezati na čuvanje povjerljivosti i zabranu priopćavanja ili činjenja dostupnim bilo kakvih podataka i informacija dobivenih u procesu prodaje trećim neovlaštenim osobama (NDA).

3)Potencijalnim ponuditeljima koji su potpisali NDA daje se uvid u dokumentaciju koja će sadržavati  detaljne informacije o uslugama, tržištu, kupcima, dobavljačima, financijskim izvješćima, te drugim bitnim podacima vezanim uz poslovanje društva. 

4) Zainteresirani ponuditelj potom dostavlja zatvorenu ponudu te uplaćuje jamstvo za ozbiljnost ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude Luka Rijeka d.d. je ovlaštena naplatiti za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku važenja ponude ili dostavljanja neistinitih podataka.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 kn uplaćuje se na račun HR 57 2402006-1100388148, koji se vodi kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj OIB ponuditelja. U slučaju prihvata ponude, iznos uplaćen na ime jamstva za ozbiljnost ponude uračunat će se u prodajnu cijenu. U ostalim slučajevima uplaćeni iznos jamstva vratit će se zainteresiranim ponuđačima u roku od 8 dana računajući od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Zainteresirani ponuđači ni u kom slučaju nemaju pravo na obračun kamata na uplaćeni iznos jamstva.

VI. Sadržaj ponude

Svaka ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, prebivalište ili registrirano sjedište pravne osobe i OIB;
  • iznos ponuđene kupoprodajne cijene iskazan u cijelosti za poslovni udjel koji je predmet prodaje , rok, uvjete i način plaćanja kupoprodajne cijene te moguća sredstva osiguranja plaćanja
  • izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravnu osobu u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od 30 dana, odnosno ovjerena preslika putovnice za fizičku osobu;
  • ovlaštenu/kontakt osobu ponuditelja, kao i podatke o istoj;
  • valjani dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje kupoprodajne cijene koji će, prema isključivoj procjeni Luke Rijeka d.d., Luka Rijeka d.d. smatrati zadovoljavajućim;
  • izjavu o tome da zainteresirani ponuditelj nastupa u svoje ime i za svoj račun;
  • dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude;
  • izjavu kojom se zainteresirani ponuditelj obvezuje pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji – ugovora o prijenosu stjecanju poslovnih udjela i u roku ne dužem od 30 (trideset) dana računajući od dana obavijesti o prihvatu ponude;
  • rok valjanosti ponude mora iznositi najmanje 90 dana od dana dostave ponude.

 

 

VI. Rok za iskaz interesa i dostavu ponuda

Krajnji rok za inicijalni iskaz interesa prema ovom javnom pozivu je  01.04.2019. godine.

Krajnji rok za predaju obvezujućih ponuda je  je 15.05.2019. godine.

Zatvorene i zapečaćene omotnice s ponudom mogu se predati neposredno na adresi prodavateljaLuka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, ili poslati poštom preporučeno na istu adresu u zatvorenoj omotnici s naznakom "ZA JAVNI POZIV – Stanovi d.o.o. – NE OTVARATI ".

Luka Rijeka d.d. zadržava pravo u bilo kojem trenutku obustaviti postupak prikupljanja javnih ponuda, odbiti bilo koju ili sve zaprimljene ponude bez navođenja razloga za odbijanje, , ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima. Ako su do trenutka odluke Luke Rijeka d.d. o poništenju ili obustavi postupka odnosno odbijanju ponuda uplaćena jamstva za ozbiljnost ponude izvršene uplate, Luka Rijeka d.d. će izvršiti povrat istih u roku od 8 dana računajući od dana donošenja odluke.

VII. Način odabira i sklapanje ugovora

Pravovremene ponude otvorit će Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka prodaje Luke Rijeka d.d. u roku od 5 radnih dana računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Uprava Luke Rijeka d.d. Odluka će biti donesena u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana donošenja odluke o odabiru.

Kriterij za odabir ponude je ponuđena visina kupoprodajne cijene, rok, uvjeti i način plaćanja te moguća sredstva osiguranja plaćanja. U postupku ocjenjivanja ponuda Luka Rijeka d.d. je ovlaštena zatražiti od ponuditelja dodatna pojašnjenja.

VIII. Objava

Ovaj javni poziv se objavljuje na web stranici www.lukarijeka.hr  te u tiskanom izdanju Novog Lista.

 

 

Rijeka, 16.03.2019.