Pretraživanje

O nama : Razvoj i investicije

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za kupnju nekretnina

LUKA RIJEKA d.d.

Riva 1

51000 Rijeka

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za kupnju nekretnina:

I.

Luka Rijeka d.d. , Rijeka, Riva 1, OIB 92590920313, objavljuje poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnina u svom vlasništvu.

Predmet kupnje: predmet kupnje su nekretnine kako slijedi:

REŠETARI  1 – zemljište ukupne površine  2.364 m2,  sastoji se od dijela katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Kastav, sve upisane u z.k. uložak br. 3558, i to redom:          

k.č.br.: 6632/4, 6634/1, 6634/2, 6635/10, 6635/11, 6635/12, 6635/13, 6635/14, 6635/15, 6635/16, 6635/2, 6635/4, 6635/5, 6635/6, 6635/7, 6635/8, 6635/9, 6636/1, 6636/2, 6637/4, 6637/5, 6639/2, 6639/3, 6639/4, 6639/5, 6639/6, 6640/3, 8088/10, 8088/11, 8088/12.

REŠETARI2-  zemljište ukupne površine  1.254 m2,   sastoji se od dijela katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Kastav, sve upisane u z.k. uložak br. 3558, i to redom:          

k.č.br.:6543/23, 6543/24, 6543/25, 6543/26, 6543/27, 6543/28, 6543/29, 6543/30, 8088/5, 8093/1, 8093/12, 8094/1, 8094/2, 8094/3, 8094/4, 8094/5, 8094/6.

REŠETARI3-  zemljište ukupne površine  1.299 m2,   sastoji se od dijela katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Kastav, sve upisane u z.k. uložak br. 3558, i to redom:          

k.č.br.:8079/23,  8079/24,  8079/25,  8079/26,  8079/27,  8079/28,  8079/29,  8079/48.

REŠETARI4- zemljište ukupne površine  1.191 m2,    sastoji se od dijela katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Kastav, sve upisane u z.k. uložak br. 3558, i to redom:          

k.č.br.: 8079/31, 8079/32, 8079/33, 8079/34, 8079/35, 8079/36, 8079/37.

REŠETARI5- zemljište ukupne površine  3.160 m2,    sastoji se od dijela katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Kastav, sve upisane u z.k. uložak br. 3558, i to redom:          

k.č.br.: 8131/4, 8131/5, 8132/10, 8132/2, 8132/3, 8132/9, 8133/15, 8133/2, 8133/5, 8136/1, 8136/2, 8136/3, 8136/4, 8136/5, 8141/1.

 

REŠETARI6– zemljište ukupne površine  1.586 m2,    sastoji se od dijela katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Kastav, sve upisane u z.k. uložak br. 3558, i to redom:          

k.č.br.: 8137/17, 8137/8, 8139/4, 8139/5, 8140/3, 8140/4, 8140/5, 8140/6, 8140/7, 8140/8, 8141/11, 8141/12, 8141/13, 8141/14, 8141/15, 8141/16, 8141/19, 8141/20, 8142/3, 8141/6, 8141/7, 8141/8.

REŠETARI7- zemljište ukupne površine  2.195 m2,    sastoji se od dijela katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Kastav, sve upisane u z.k. uložak br. 3558, i to redom:          

k.č.br.: 8146/1, 8146/2, 8146/3, 8147/2, 8147/3, 8147/4, 8147/6, 8147/7, 8147/8, 8147/9.

 

II.

Postupak prikupljanja ponuda:

Obvezujuće ponude za svaku pojedinačnu nekretninu koje su predmet ovog poziva zainteresirani ponuđači dostavljaju isključivo preporučenom pošiljkom žurnom dostavom u zatvorenoj kuverti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, s naznakom:

 

Za nekretnine pod br 1.-„Ponuda za kupnju nekretninaREŠETARI1– NE OTVARAJ"

Za nekretnine pod br 2.- „Ponuda za kupnju nekretninaREŠETARI 2– NE OTVARAJ"

Za nekretnine pod br 3.- „Ponuda za kupnju nekretninaREŠETARI 3– NE OTVARAJ"

Za nekretnine pod br 4.- „Ponuda za kupnju nekretninaREŠETARI 4– NE OTVARAJ"

Za nekretnine pod br 5.- „Ponuda za kupnju nekretninaREŠETARI 5– NE OTVARAJ"

Za nekretnine pod br 6 .- „Ponuda za kupnju nekretninaREŠETARI 6– NE OTVARAJ"

Za nekretnine pod br 7.- „Ponuda za kupnju nekretninaREŠETARI 7– NE OTVARAJ"

 

uz obvezu naznake ponuđača i adrese njegovog sjedišta odnosno prebivališta na poleđini.

 

Uz obvezujuću ponudu za svaku pojedinu nekretninu potencijalni kupac se obvezuje uplatiti iznos od 20.000,00 kn na račun HR 57 2402006-1100388148, poziv na broj OIB ponuđača, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. U slučaju prihvata ponude, iznos uplaćen na ime jamstva za ozbiljnost ponude uračunat će se u kupoprodajnu cijenu. U ostalim slučajevima uplaćeni iznos jamstva vratit će se zainteresiranim ponuđačima u roku od 8 dana računajući od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Zainteresirani ponuđači ni u kom slučaju nemaju pravo na obračun kamata na uplaćeni iznos jamstva.

Pisane ponude dostavljaju se do dana 08.04.2019.

Nepravovremene ponude bit će isključene iz daljnjeg postupka i neotvorene vraćene ponuđaču.

 

 

III.

 

Sadržaj ponuda:

 

Svaka ponuda mora sadržavati:

 

  •  ime i prezime, odnosno tvrtku ponuđača, prebivalište ili registrirano sjedište pravne osobe i OIB;
  •  iznos ponuđene kupoprodajne cijene iskazan pojedinačno za svaku skupinu nekretnina, rok, uvjete i način plaćanja kupoprodajne   cijene te moguća sredstva osiguranja plaćanja
  •  izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravnu osobu u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od 30 dana,   odnosno ovjerena preslika putovnice za fizičku osobu;
  •  ovlaštenu/kontakt osobu ponuđača, kao i podatke o istoj;
  •  valjani dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje kupoprodajne cijene koji će, prema isključivoj procjeni Luke Rijeka d.d., Luka   Rijeka d.d. smatrati zadovoljavajućim;
  •  izjavu kojom zainteresirani ponuđač jamči da raspolaže svim potrebnim odobrenjima i suglasnostima za podnošenje obvezujuće   ponude i sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine;
  •  izjavu o tome da zainteresirani ponuđač nastupa u svoje ime i za svoj račun;
  •  dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude;
  •  izjavu kojom se zainteresirani ponuđač obvezuje pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine i u roku ne dužem od 30   (trideset) dana računajući od dana obavijesti o prihvatu ponude;
  •  rok valjanosti ponude mora iznositi najmanje 90 dana od dana dostave ponude.

 

 

IV.

Postupak nakon prikupljanja ponuda:

Pravovremene ponude otvorit će Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka prodaje nekretnina Luke Rijeka d.d. u roku od 5 radnih dana računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Uprava Luke Rijeka d.d. Odluka će biti donesena u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavlja se svim sudionicima natječaja najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana donošenja odluke o odabiru.

Kriterij za odabir ponude je ponuđena visina kupoprodajne cijene, rok, uvjeti i način plaćanja te moguća sredstva osiguranja plaćanja. U postupku ocjenjivanja ponuda Luka Rijeka d.d. je ovlaštena zatražiti od ponuđača dodatna pojašnjenja.

 

V.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji:

Ugovorom o kupoprodaji bit će isključena odgovornost Luke Rijeka d.d. za materijalne nedostatke nekretnina. Dozvola za uknjižbu prava vlasništva bit će izdana nakon primitka cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Kupac će stupiti u posjed nekretnine po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Sve troškove potrebne za ispunjenje ugovora kao i sve moguće poreze i druga javna davanja snosit će kupac. Ugovor se sklapa u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, uz primjenu hrvatskog prava kao mjerodavnog i nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci za slučaj spora.

Uplaćenu jamčevinu Luka Rijeka će zadržati u slučaju da kupac, suprotno uvjetima ovog poziva i danim izjavama, ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnina u roku od 30 dana računajući od dana obavijesti o prihvatu ponude, kao i u slučaju da kupac nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji ne isplati kupoprodajnu cijenu pod uvjetima, na način i u rokovima određenim ugovorom.

 

 

VI.

Ostali uvjeti:

Luka Rijeka d.d. ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja izmijeniti uvjete ovog poziva ili odustati od postupka prodaje nekretnina bez prava zainteresiranih ponuđača na naknadu troškova sudjelovanja u postupku.

Svaki zainteresirani ponuđač dužan je snositi svoje troškove sudjelovanja u postupku prodaje nekretnina.

Ako se ponude i prilozi ponudi podnose na stranom jeziku uz iste je potrebno priložiti ovjerovljene prijevode na hrvatski jezik.

Informacije o nekretninama koje su predmet prodaje mogu se dobiti kod rukovoditelja prodajnog tima uz na telefon:  091/332-8175 ili na email adresu razvoj@lukarijeka.hr .

 

 

                                                                                                                                             LUKA RIJEKA d.d.

                                                                                                                                                    UPRAVA

Objavljeno na Internet stranici Luke Rijeka d.d. dana 21.03.2019. godine i u novinama „Novi list",„Burza" , posljednji dan prijave na natječaj je 08.04.2019. godine.