Pretraživanje

O nama : Razvoj i investicije

JAVNI NATJEČAJ

 

OGLAS

 

 

Luka Rijeka d.d

Riva 1, Rijeka

Objavljuje dana 15.09.2018.

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prodaju osnovnog sredstva prikupljanjem pisanih ponuda

 

PREDMET PRODAJE

 

Prodaje se osnovno sredstvo u vlasništvu Luke Rijeka d.d.:

 

Brodica „Riječanka", oznaka 9A5519, dužine 12,75 m, 1974 god., Bruto tonaže 25,81

 

Pismena ponuda mora sadržavati istaknutu cijenu, a koja ne može biti manja od početne navedene cijene u natječajnoj dokumentaciji.

 

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Luke Rijeka d.d. kod banke:

Erste & Steiermarkische Bank d.d., na broj računa:  HR 57 2402006-1100388148

 

Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismene ponude s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se u roku od 10 radnih dana od objave obavijesti o natječaju.

 

Ponude se daju prema uputama koje zainteresirani ponuđači mogu zatražiti pismeno ili elektronski na "nabava.natjecaj@lukarijeka.hr".

 

Prodaja će se vršiti na principu „viđeno – kupljeno" i isključuje mogućnost prigovora.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Luke Rijeka d.d.  s naznakom "Ponuda za kupnju brodice „Riječanke" – ne otvaraj".

 

 

Povjerenstvo

NATJEČAJ ZA USLUGE NADZORA NAD GRAĐENJEM LUČKOG POZADINSKOG SKLADIŠTA ŠKRLJEVO U SLOBODNOJ ZONI LUKA RIJEKA – ŠKRLJEVO

 

LUKA RIJEKA d.d. raspisuje Natječaj zausluge nadzora nad građenjem lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo. Prijave za preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje u postupku Natječaja za usluge nadzora nad građenjem lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: razvoj@lukarijeka.hr od 08.04.2016. godine do 15.04.2016. godine do 14,00 sati. Ispravna prijava mora sadržavati ispunjen PRIJAVNI OBRAZACDOKAZ O IZVRŠENOJ UPLATI iznosa od 100,00 kuna u korist računa IBAN: HR5724020061100388148 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka. Prilikom plaćanja naknade, u opisu plaćanja je potrebno navesti:Otkup natječajne dokumentacije EV-BRN 16-2015, a u pozivu na broj navesti OIB podnositelja prijave. Prijavni obrazac za preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje u postupku ovog Natječaja nalazi se u nastavku.

Natječaj za usluge nadzora nad građenjem lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo objavljen je u Narodnim novinama br.: 31 od 08.04.2016. godine.

UPRAVA DRUŠTVA

LUKA RIJEKA d.d.

Poziv na predkvalifikaciju za izvošenje radova na Projektu proširenja i modernizacije pozadinskog terminala Škrljevo

 
Pozivaju se izvođačke tvrtke da iskažu svoj interes za sudjelovanje na realizaciji projekta Proširenje i modernizacija pozadinskog terminala „Luka Rijeka – Škrljevo".

IZVJEŠĆE O MREŽI OPERATORA USLUŽNOG OBJEKTA 2016

 
U skladu sa Zakonom o željeznici, Luka Rijeka d.d. kao upravitelj i pružatelj usluge u uslužnom objektu donosi i objavljuje Izvješće o mreži operatora uslužnogf objekta. Svrha Izvješća o mreži uslužnog objekta operatora je pružiti jedinstven izvor osnovnih informacija koje su potrebne podnositelju zahtjeva za pružanje usluga u uslužnom objektu Luka Rijeka.